Убавината на пештерата Ѓоновица

Датум на објава:
Jan. 26, 2024, 8:27 a.m.

Пештерата Ѓоновица (народно именувана како Убавица) се наоѓа на планината Буковиќ, над самиот стар пат Гостивар - Кичево, во близина на селото Горна Ѓоновица. Изградена е вдолж раседна линија, во правец север-југ. Овој расед избива и на површината на Буковиќ, за што сведочи скарстената суводолица која се протега во ист правец. Во поголемиот дел на пештерата, со исклучок на влезниот канал (85 м), присутен е постојан подземен водотек.

Покрај многубројните и разновидни пештерски украси со кои изобилува пештерата, особено интересно е последното пештерско проширување. Тоа со димензии од 10 до 13 метри и претставува еден џиновски котел каде што водата од водопадот прави вител. Бучењето на водопадот кој е со височина од 6 метри и прекрасниот пештерски накит ја откриваат убавината на подземниот свет.

Во пештерата Убавица истражувана е и рецентната пештерска фауна, при што е регистриран ендемскиот претставник на родот Ceutnophies, наречен Ceutnophies bukoviki.


Со навлегувањето во пештерата, по речниот тек почнуваат како бисер да се нижат пештерски украси изградени по страните на пештерскиот канал и по таванот. Понатаму се редат саливи со жолтеникава, а на поодделни места со небесно сина боја. Онаму каде варовникот е испукан се јавуваат најмали форми на сталактити во вид на тенки прозрачни цевчиња. Бојата им е бела до жолтеникава. Поедини постари облици се сраснати, изградуваат столбови меѓу таванот и саливите кои скалесто се спуштаат кон водениот тек. Како што се навлегува подлабоко во пештерата се откриваат мошне интересни комбинации на саливи, сталактити и сталагмити. Еден од најубавите делови во пештерата е каналот исполнет со вода во чија средина се наоѓа сталактит кој навлегува во водата, а странично од него еден заостанат дел од помалку растворлив варовник кој има облик на жена. За подобро запознавање на оваа прекрасна пештера, можете да ги погледнете сликите, како и видеото кој ни ги приреди Истражувачкото друштво "URSUS SPELEOS"Ова друштво, меѓу другото, се занимава и основна дејност им е спалеологијата како интердисциплинарна наука. Можете исто така да ги следите и на фејсбук. Во блиска иднина, Истражувачкото друштво на студенти биолози (ИДСБ) и Истражачкото друштво "URSUS SPELEOS" ќе организираат заеднички научно-истражувачки акциии, каде студентите и пошироката јавност ќе може да се запознаат со работата на овие две организации.
Пештера Ѓоновица / Cave Gjonovica

Истражување на пештерата Ѓоновица / Exploring Cave Gjonovica Аплицирано за конкурсот за аматерско видео #ehofilmfest кој е поддржан од www.pro-sport.com.mk Applied for competition for amateur video #ehofilmfest which is supported by www.pro-sport.com.mk Снимател / Camera : Беркер Самет Видео монтажа / Video production : Александар Стојаноски Повеќе на / More on : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10156148961560074.1073741859.10150133188655074&type=3

Posted by Exploring Society "Ursus Speleos" //\\ Истражувачко Друштво "Урсус Спелеос" on Friday, December 18, 2015

Датум на објава:
Jan. 26, 2024, 8:27 a.m.