Балканскиот рис - Официјално критично загрозен вид

Датум на објава:
Jan. 26, 2024, 8:27 a.m.

раесфгфхг

фдфсгфхгхг

Во минатото, рисот бил распространет на целата територија во западните и јужните делови на Македонија, како и на некои планини во источна Македонија.

Со влошување на животните услови балканскиот рис целосно исчезнува од источните делови на Македонија, така што денес може да се најде само во густите шуми и недопрени области во Западна Македонија. Последните податоци за рис во Источна Македонија се од 1924 на планината Плачковица. Се проценува дека има околу 100 единки останато.

Класификација

Царство Kingdom Тип(Колено) Phylum Класа Class Ред Order Фамилија Family
Животни Animalia Хордови Chordata Цицачи Mammalia Ѕверови Carnivora Мачки Falidae
Научно име Lynx lynx ssp. balcanicus
Научник Buresh, 1941
Основен вид Lynx lynx
Заедничко име English–Balkan Lynx
Таксономски извор(и)
Gugolz, D., Bernasconi, M.V., Breitenmoser-Wursten, C. and Wandeler, P. 2008. Historical DNA reveals the phylogenetic position of the extinct Alpine lynx. Journal of Zoology 275(2): 201-208.
Таксономски забелешки Балканскиот рис за прв пат бил опишан како посебен подвид во 1941 година од страна на бугарскиот зоолог Иван Буреш. (Buresh 1941). Името што Buresh го дал на балканскиот рис било Lynx lynx balcanicus. Подоцна, српскиот мамолог Ѓорѓе Мириќ спровел темелно истражување, со фокус на морфометрички мерења на черепот. Тој испитувале 29 примероци на рисови од Балканот и ги истакнал разликите во големината на примероците во споредба со соседните популации на Карпатите, како и во однос на примероци од Скандинавија и Кавказ (Мириќ 1978). Мириќ го променил името на балканскиот рис на подвидови (Lynx martinoi) без понатамошни препораки за Буреш(1941). Новите резултати од генетски истражувања потврдија дека балканскиот рис е навистина различен од Карпатскиот рис и треба да се смета како посебен подвид (Gugolz et al. 2008 година, Breitenmoser et al., 2008). Во согласност со Меѓународниот кодекс за зоолошката номенклатура, првото даденото име на таксонот важи за научни употреби.
Информации за оценување
Црвена листа на категории & критериуми Critically Endangered D ver 3.1 220px-Status_iucn3.1_CR.svg
Година на објавување: 2015
Последна позната дата: 2015-01-08
Oценувач(и): Melovski, D., Breitenmoser, U., von Arx, M. & Breitenmoser-Würsten, C. and Lanz, T.
Рецензит(и): Mallon, D. and Linnell, J.
Соработник(ци): Avukatov, V., Hoxha, B., Ivanov, G., Mersini, K. & Stojanov, A. and Trajçe, A.

Хабитати и екологија

Системи Терестрични (Копнени)
Континуиран пад во областа, обемот и / или квалитетот на живеалиштата: Да
Век на генерација (години) 4
Движечки модул Не мигрира
Живеалиште и Екологија: Балканскиот рис зафаќа планински терен во најјужните делови од опсегот на Динарскиот регион и во текот на северниот дел на Скардо-Пиндискиот регион. Главните живеалишта се: листопадни (бука, даб, габер, хоп-габерови), зимзелени (ела и бор), мешани шуми (ела-бука), но исто така и фрагментирани шуми и грмушковидни живеалишта. Во летниот период, повремено ги посетуваат високо планинските пасишта. Грмушните земјишта и обработливите површини (рурални области и планинските ливади) ѓи посетуваат првенствено за лов. Прелиминарните податоци од тековните студии, укажуваат на тоа дека на балканскиот рис исхраната се состои од 65% елен, дива коза 11%, браун Хер(Голем зајак) 11%, куни 7% и лисици 6% (Меловски и сор. 2011).
За да го погледнете комплетниот извештај, кликнете тука.

Датум на објава:
Jan. 26, 2024, 8:27 a.m.