Скриеносемени растенија - Нивни карактеристики и значајни видови

Датум на објава:
Jan. 26, 2024, 8:27 a.m.

[su_note note_color="#e11312" text_color="#ffffff"] ✘ Oддел FILICINAE - папрати [/su_note]

[su_note note_color="#e11312" text_color="#ffffff"] ✘ Оддел GYMNOSPERMAE (CONIFEROPHYTA) - Голосемени [/su_note]

[su_note note_color="#40e640" text_color="#000000"] Оддел MANGOLIOPHYTA (ANGIOSPERMAE) - Скриеносемени [/su_note]

Во одделот Magnoliophyta (Angiospermae) се опфатени скриеносемените (цветни) растенија кои се разликуваат од голосемените растенија, пред се по тоа што семеновите зачетоци кај нив се затворени во едно ново образование, образувано од плодните листови, означено како плодник. Плодникот сам, или заедно со другите делови од цветот се преобразува во плод, од кој подоцна ќе се ослободат зрелите семки.

За скриеносемените растенија е карактеристична понатамошна силна редукција на гаметофитoт. Кај Angiospermae има големо разнобразие на цветови. Основен тип на цвет претставува хермафродитниот цвет кој се опрашува сo животни. Цветните членови се распоредени во кругови (пршлени) а околуцветникот најчесто е диференциран на чашка и венче.

Одделот Magnoliophyta е поделен на 2 класи и тоа:

[su_button url="http://idsbiolozi.com/2016/03/1857/" background="#a1f49d" color="#141617" size="8" wide="yes" center="yes" radius="round" icon="icon: forward" icon_color="#1b1515" text_shadow="0px 1px 0px #010101"]MONOCOTILEDONAE (LILIATAE)[/su_button][su_button url="http://idsbiolozi.com/2016/03/1857/2/" background="#fb2526" color="#ffffff" size="8" wide="yes" center="yes" radius="round" icon="icon: forward" icon_color="#1b1515" text_shadow="0px 1px 0px #010101"]DICOTILEDONAE (MAGNOLIATAE)[/su_button]


[su_button url="http://idsbiolozi.com/2016/03/1907/" background="#70c362" color="#000000" size="8" wide="yes" center="yes" radius="round" icon="icon: backward" icon_color="#1b1515" text_shadow="0px 1px 0px #010101"]GYMNOSPERMAE (ГОЛОСЕМЕНИ)[/su_button]


Датум на објава:
Jan. 26, 2024, 8:27 a.m.