Извештај на херпетолошката секција (С,а

Датум на објава:
Jan. 26, 2024, 8:27 a.m.

На 06.04.2019 (сабота) се одржа првата еднодневна истражувачка акција за оваа година Уланци - Слан Дол - Брегалница - Уланци. (слика на мапа од славе). Се патуваше со воз, тргнавме од Скопје и пристигнавме до постојката во Градско. Времето беше облачно и суво, минималната температура изнесуваше 13, а максималната 19 степени целзиусови. При еднодневната акција на ИДСб, херпетолошката секција одржа едукација и теренска обука на новите членови, како и теренско истражување на херпето-фауната. На теренот присуствуваа Драган Арсов и Љиљана Томовиќ кои дополнително го споделија нивното огромно искуство со студентите. Херпетолошката секција успешнo ги евидентира следните животни : (Slika od sekoe poesebno). Pisi ako imas problem od zelen guster nema slika :D ! Црвовидна змија (Xerotyphlops vermicularis) European blind snake. Полска гуштерица (Podarcis tauricus) Balkan wall lizard. Зелен гуштер (Lacerta viridis) European green lizard. Полска желка (Testudo graeca) Spur-thighed tortoise. Зелена крастава жаба (Bufo viridis) European green toad. Жолтоогнена жаба (Bombina variegata) Yellow-bellied toad. Шумска жаба (Rana dalmatina) Agile frog. Забешка : Слика од ѓубре шут и сл. Увидено е големо антропогено влијание ( фрлање отпадоци, ѓубре и шут насекаде, потпалување) кое има негативно влијание врз животната средина. Замолуваме за поголема еколошка совест и култура.

Датум на објава:
Jan. 26, 2024, 8:27 a.m.