Миколошка секција - Запознавање

Датум на објава:
Jan. 26, 2024, 8:27 a.m.

Истражување на диверзитетот на габите, особено столпчести и торбести габи. По собирање габите се сушат и се чуваат во Националната колекција на габи – MCF - Macedonian Collection of fung, за понатамошни анализи. Миколошката секција главно се занимава со детерминација на габите, која се врши по класичен метод, макроскопски и со користење на микроскопски техники, со употреба на реагенси (KOH и Melzer-ов реагенс).

Комплетните податоци се внесуваат во база на податоци MAC FUNGI.
Ментор: Проф. д-р Митко Караделев
  • (e-mail: mitkok@pmf.ukim.mk)
Раководител: М-р по екологија Анета Ламбевска
  • (aneta.lambevska@gmail.com)

Датум на објава:
Jan. 26, 2024, 8:27 a.m.