Климата во Република Македонија

Датум на објава:
Jan. 26, 2024, 8:27 a.m.

Климата е мно­гу значаен гео­граф­ски фактор. Од климата зависи коли­че­с­твото на врнежи, пол­но­водноста на реките, богатството на растителен и животински свет, а секако и активноста на човекот во просторот.

Во стопанството, климата има осо­бе­но влијание врз зем­јоделството, шумарството, потоа сообраќајот, туризмот, начинот на живеење и др. Климатските фактори одредуваат каква ќе биде климата во одреден простор. За Репуб­лика Македонија, најважни климатски фактори се: географската положба, рел­је­фот, бли­зината на околните мориња и атмосферските струења.

КЛИМАТСКИ РЕГИОНИ И ТИПОВИ

Во Македонија се издвоени неколку карактеристични климатски региони: субмедитерански, регион со изразена транслатација на медитеранската и континенталната клима, регион со континентална клима и регион со планинска клима.

Субмедитеранскиот регион ги зафаќа: Гевгелиско-валандовската и Дојранската Котлина, каде што најсилно се чувствуваат медитеранските климатски влијанија. Во него во одделни години медитеранските влијанија се потиснати, но и обратно, постојат години кога медитеранските влијанија се чувствуваат по долината на реката Вардар до Скопје, по долината на реката Брегалница до Кочани и по долината на реката Струмица во Струмичко–радовишката Котлина.

Регионот на изразена транслатација на континенталната и медитеранската клима ги зафаќа Тиквешката, Велешката и Скопската Котлина, Овче Поле, Штипско и Кочанската Котлина, долината на реката Вардар, Струмичко–радовишката Котлина и по долината на реката Црни Дрим во Дебарската Котлина.

На север по долината на реката Вардар климатското влијание брзо ослабува. Регионот на континенталната клима, најмногу се чувствува во Преспанската и Охридско-струшката Котлина (каде што се чувствува и влијанието од езерскиот басен), Кичевската, Бродската, Беровско-делчевската, Славишката, Полошката и Пелагониската Котлина.

Регионот на планинска клима ги зафаќа високите планини на Шарскиот и корапскиот планински систем, Јабланица, Баба, Јакупица и сите други високи планини во Македонија. Во нив над 2.200 метри постои вистинска планинска клима или таканаречената алпска клима. За разлика од неа, во сите планини под 1.000 м н.в., кои се определени како ниски планини, владее преодна, од котлинска во планинска клима.

Во жешкиот топлински појас се јавуваат: екваторска, троска, пустинска и монсунска клима.

[caption id="attachment_666" align="alignnone" width="435"]Сателитска снимка на Македонија во декември Сателитска снимка на Македонија во декември[/caption] Според климатските и вегетативните специфики, Македонија е поделена на осум физичко-географски региони:
  • Субмедитеранско подрачје со 50-150 м надморска висина.
  • Умерено континентално-субмедитеранско подрачје со 600 м надморска висина.
  • Топло континентално подрачје од 600 до 900 м надморска висина.
  • Ладно континентално подрачје на висина од 900 до 1100 м.
  • Подгорско континентално-планинско подрачје на висина од 1.100 до 1.300 метри.
  • Горско континентално-планинско, кое се јавува од 1.300 до 1.650 метри висина.
  • Субалпско планинско подрачје од 1.650 до 2.250 метри висина.
  • Алпско подрачје на висина од 2.250 метри.

Датум на објава:
Jan. 26, 2024, 8:27 a.m.