Еднодневен терен на херпетолошката секција на ИДСБ

Датум на објава:
Jan. 26, 2024, 8:27 a.m.

На 23.04.2019 херпетолошката секција при ИДСБ одржа еднодневен терен на Кањон Матка. Теренот започна од 07:52 и траеше до 16:20 частот. Времето беше сончево (0-5% облачност) ,а температурата достигна над 20 C. При еднодневниот терен се одржа теренска обука на новите членови , а земавме и примерок од планктон и мил за алголошката секција. На овој терен ги забележавме следните видови: Херпетологија : Поскок или камењарка (Vipera ammodytes) Horned viper Ѕиден гуштер (Podarcis muralis) Common wall lizard Лушпеста гуштерица (Algyroides nigropunctatus) Blue-throated keeled lizard Македонска гуштерица (Podarcis erhardii) Erhard's wall lizard Зелен гуштер (Lacerta viridis) European green lizard Грчка жаба (Rana graeca) Greak stream frog Орнитологија : Ќос (Turdus merula) Common blackbird Воден ќос (Cinclus cinclus) White-throated dipper Дива патка (Anas platyrhynchos) Mallard Патка ластовичарка (Anas acuta) Pintail Јастреб глувчар (Buteo buteo) Common buzzard Гавран (Corvus corax) Raven Сојка (Garrulus glandarius)Eurasian jay Сива врана (Corvus cornix) Hooded crow Страчка (Pica pica) Eurasian magpie Чавка (Corvus monedula) Western jackdaw Обична ѕвингалка (Fringilla coelebs) Common chaffinch Зеленушка (Carduelis chloris) Greenfinch Билбилче (Carduelis carduelis) Goldfinch Црвеногушка (Erithacus rubecula) European robin Полско врапче (Passer montanus) Eurasian tree sparrow Долгоопашеста сипка (Aegithalos caudatus) Long-tailed tit Голема сипка (Parus major) Great tit Сина сипка (Cyanistes caeruleus)Eurasian blue tit Бела тресиопашка (Motacilla alba) White wagtail Див гулаб (Columba livia) Rock dove Гулаб гривнaш (Columba palumbus) Wood pigeon Голем клукајдрвец (Dendrocopos major) Great spotted woodpecker   На теренот учествуваа Еди Фрцовски , Мартина Трајковска, Магдалена Јовановска, Андреј Михајлов.   Изработил: Андреј Михајлов

Датум на објава:
Jan. 26, 2024, 8:27 a.m.