Симпозиум

Датум на објава:
Jan. 26, 2024, 8:27 a.m.

[su_box title="Добредојдовте" style="glass" box_color="#40d6ef"] Истражувачко Друштво на студенти биолози организира Симпозиум на студенти биолози со интернационално учество. Интернационалниот симпозиум на студенти биолози (ИССБ) ќе се одржи во склоп на IV Конгрес на еколозите на Македонија со меѓународно учество, во организација на Македонското еколошко друштво. Симпозиумот ќе се одржи во периодот од 19-22 Октомври 2016, во хотел Метропол, кој се наоѓа на самото крајбрежје на Охридското езеро, на само 7 km од градот Охрид (деталите околу локацијата можете да ги најдете на мапата прикажана подолу). Во рамките на симпозиумот студентите биолози од Македонија и од универзитетите со кои ИДСБ соработува, ќе имаат прилика да ги презентираат резултатите од својата научна работа пред научната јавност од регионот и пошироко и да разменат искуства и знаења. ИССБ 2016 претставува интердисциплинарен собир во чии рамки ќе бидат презентирани различни биолошки теми опфаќајќи ги областите на екологијата, таксономијата, физиологијата, молекуларната биологија итн. Се надеваме дека големото разнообразие на презентирани теми ќе стимулира дискусија, размена на идеи и искуства помеѓу учесниците.[/su_box] [su_box title="Научен одбор" style="glass" box_color="#5bca75"]

Доц. Д-р Соња Гаџовска Симиќ 

Институт за Биологија
Природно-математички факултет
Гази Баба б.б., 1000 Скопје,
Република Македонија
e-mail: sonjag@pmf.ukim.edu.mk
 
* лабораторија за физиологија на растенија
и in vitro култури на растителни ткива
 

Доц. Д-р Билјана Миова

Институт за Биологија
Природно-математички факултет
Гази Баба б.б., 1000 Скопје,
Република Македонија
e-mail: bmiova@pmf.ukim.mk
 
* лабораторија за физиологија на животни
 

Асс. М-р Катерина Русевска

Институт за Биологија
Природно-математички факултет
Гази Баба б.б., 1000 Скопје,
Република Македонија
e-mail: krusevska@pmf.ukim.mk
 
* лабораторија за микологија
 

Асс. М-р Оливер Тушевски

Институт за Биологија
Природно-математички факултет
Гази Баба б.б., 1000 Скопје,
Република Македонија
e-mail: m01tusevski@yahoo.com
 
*  лабораторија за физиологија на растенија и in vitro култури на растителни ткива
[/su_box]

Датум на објава:
Jan. 26, 2024, 8:27 a.m.