2011- Резултати од конкурсот Караџица

Датум на објава:
Jan. 26, 2024, 8:27 a.m.

Почитувани, Апликациите за овогодинешната летна повеќедневна теренска акција беа внимателно разгледани од страна на претседателството во консултација со менторите и раководителите на поодделните секции кои имаа најголем удел во изборот на кандидатите по секции. Учесниците се: Алголошка 1.Елена Јовановска 2.Елвира Тутиќ   3.Славица Тофиловска Арахнолошка 4.Стефан Гечевски 5.Ана Марија Атанасовска Биохемиско физиолошка 6.Сања Балшиќевска 7.Анета Костовска 8.Катерина Мисиркова Ентомолошка 9. Кирил Арсовски 10.Теодора Спасовска Макрозообентос 11. Цветанка Цветковска 12. Марија Тарчуговска Мамолошка 13. Александар Стојанов 14.Лозенка Иванова 15.Драган Матевски Миколошка 16. Благица Арсовска 17. Ирина Ѓорѓиевска Пределна екологија 18. Васко Авукатов 19. Даме Арсовски Херпетолошка 20.Ивона Трајковска 21.Елмедина Сехратлиќ Флористичка 22.Јана Димова 23.Мартин Трпевски 24.Даниела Јовановска Малахолошка 25.Ивајло Дедов Други држави: Хрватска: 26.Ивана Суциќ 27.Мартина Резо 28.Ана Крофлин 29.Татјана Цациќ Србија: 30.Ивана Илиќ Словенија: 31.Надја Осојниќ 32.Лара Кастелиќ Црна Гора : 33.Марија Станичиќ 34.Алекдандар Перовиќ Босна и Хецеговина: 35.Маја Брадариќ Раководители на секции: 36. Алголошка  -Алекдандар Павлов 37.Арахнолошка- Љубица Жупаноска 38.Биохемиско физиолошка-Ива Додевска 39.Ентомолошка (Тркачи) -Дејан Ѓорѓиевски 40.Ентомолошка (Пеперутки)- Емилија Божиновска 41.Макрозообентос -Мартина Блинкова 42.Мамолошка -Ѓорѓе Иванов 43.Миколошка-Катерина Русевска 44.Пределна екологија -Лазар Николов 45.Херпетолошка-Драган Арсовки 46.Флористичка-Наталија Ангелова Ментори на секции: 47.Алголошка- Златко Левков 48.Ентомолошка- Славчо Христовки 49.Мамолошка-Диме Меловски 50.Миколошка-Митко Караделев 51.Флористичка-Љупчо Меловски Гости: 52. Зоран Николовски-Природно Научен Музеј 53. Љубомир Стефанов-Професионален фотограф Волонтери: 10 волонтери од Албанија и Црна Гора, вклучени во проектот од МЕД “Програма за закрепнување на балканскиот рис“. Селекцијата на аплицираните беше направена според следните критериуми:
  • Пројавен интерес за работа на терен и во лабораторија
  • Пријавено активно учество за време на целиот 15 дневен терен
  • Присуство на годишното Собрание на ИДСБ
  • Присуство на состаноци на ИДСБ
  • Присуство на еднодневните теренски активности

Датум на објава:
Jan. 26, 2024, 8:27 a.m.