Iris pseudacorus – Перуника

Датум на објава:
Jan. 26, 2024, 8:27 a.m.

По блатните станишта напролет може да се забележат жолтите цветови на жолтата (или блатна) перуника (Iris pseudacorus). Поради нејзиниот слаб адаптациски капацитет и поради нејзината еколошка стеновалентност (тесна прилагодба), се оневозможува нејзино ширење на нови простори и затоа таа спаѓа во групата на засегнати видови.

asd


Датум на објава:
Jan. 26, 2024, 8:27 a.m.