IV Билтен

Датум на објава:
Jan. 26, 2024, 8:27 a.m.

[su_box title="Со задоволство сакаме да ви го претставиме четвртото издание на списанието: " style="glass" box_color="#5bca75"] “Билтен на истражувачкото друштво на студентите биолози” [/su_box]   Природните вредности во ова списание се презентирани преку истражувањата кои беа направени врз поголем број групи на организми. Во ова издание на списанието е даден главно осврт на биолошката разновидност на планината Јабланица, каде истражувањата се извршени во 2006-та година и планината Кожуф која беше истражувана во 2005-та година. Сите дополнителни истражувања се наведени во самите трудови. KORICA1.-pdf  

Датум на објава:
Jan. 26, 2024, 8:27 a.m.